Herroepingsrecht

Herroepingsrecht/Modelformulier voor Herroeping: Download hier het formulier voor herroeping 


U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Uiteraard kunt u speciaal voor u gemaakte producten niet retourneren. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Het retourneren is gratis. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 

1.    De Consument kan een Overeenkomst, zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van dertig (30) dagen is verstreken, vanaf:
a.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen;
b.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
d.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
2.    De Consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of, een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Veiligheids-sloten.nl. Dit modelformulier wordt binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst verstrekt doch uiterlijk bij de levering van de producten.
3.    Brengt de Consument op elektronische wijze via de website of het e-mailadres van veiligheids-sloten.nl een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt veiligheids-sloten.nl onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.
4.    Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

Uitsluiting herroepingsrecht
1.    De Consument heeft geen Recht van ontbinding bij een Overeenkomst, 
betreffende: 
a. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde 
producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b.     de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
c.     de levering van audio- en video-opnamen en computerprogammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals cd’s en dvd’s. 

Gevolgen herroepingsrecht
1.    Veiligheids-sloten.nl vergoedt binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de producten of binnen 14 dagen nadat de Consument afdoende bewijs van verzending van de producten heeft overgelegd alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de door de Consument betaalde leveringskosten.
2.    Veiligheids-sloten.nl maakt hierbij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de Consument rustende verbintenissen, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor geen kosten mag hebben.
3.    Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Veiligheids-sloten.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Veiligheids-sloten.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
4.    Tenzij Veiligheids-sloten.nl heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst geleverde producten zelf af te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van de in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde verklaring de door hem ontvangen producten terug of overhandigt deze aan Veiligheids-sloten.nl of aan een persoon die door veiligheids-sloten.nl is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen.
5.    Veiligheids-sloten.nl neemt de kosten van de retourzending niet voor haar rekening, indien de Consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht. 
6.    De Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als een behandeling van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn Recht van ontbinding, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Veiligheids-sloten.nl retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de producten onbeschadigd door Veiligheids-sloten.nl ontvangen worden. 
7.    De Consument is niet aansprakelijk noch enige kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn Recht van ontbinding, onverminderd het bepaalde in lid 3 en 6 van dit artikel.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet.

Contact

Veiligheids-sloten.be © 2019